Algemene verkoopsvoorwaarden BVBA CORECOM

0. Voorafgaand

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden. De klant verklaart er kennis van te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. Deze algemene verkoopsvoorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

1. Prijsopgaven

Onze offerten zijn 1 dag geldig. Zij worden opgemaakt op basis van de vermelde hoeveelheden en eigenschappen/capaciteiten. Zij zijn slechts bindend indien de werkelijk bestelde hoeveelheden en eigenschappen/capaciteiten overeenstemmen met deze voorzien in de offerte. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging tussenkomt ingevolge koerswijzingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, zijn we gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving, deze aan de koper door te rekenen. Deze laatste kan de ontbinding van de verkoop niet vorderen. Ook elke ander prijsverhoging buiten onze wil om kan worden doorgerekend. Indien de verhoging echter meer dan 5% bedraagt, kan de koper afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs. De prijzen en productgegevens weergegeven op onze website, in brochures, reclame, catalogi en aanverwanten zijn louter informatief. Zij verbinden ons niet en waarborgen geen eigenschappen.Alle onze prijzen worden steeds exclusief recupeltaxen vermeldt.

2. Bestellingen
De bestellingen zijn slechts definitief na ondertekening voor akkoord door de koper van onze orderbevestiging. Voor bestellingen die binnen de 8 dagen na de definitieve bestelling worden geannuleerd, is een vergoeding verschuldigd van 25% van de bestelling met een minimum van EUR 125,-. In geval van annulatie van de bestelling na deze 8 dagen, zal integrale schadevergoeding verschuldigd zijn met als minimum 80% van de bestelling. De voorziene levertermijn/productie neemt een aanvang vanaf het moment dat alle noodzakelijke gegevens, die toelaten om tot levering van de bestelling nodig zijn, in ons bezit zijn. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. In geval van bedrijfsstoornissen (hierin begrepen het in gebreke blijven van onze leveranciers), stakingen, overheidsmaatregelen, toeval of andere overmachtsituaties hebben wij de keuze tussen de ontbinding van de overeenkomst zonder schadevergoeding dan wel de verlenging van de leveringstermijn voor de duur van de onderbreking. De keuze zal aan de koper ter kennis worden gebracht per fax of gewone brief.

3. Vervoer
Voor elke bestelling door ons geleverd, aanvaardt de koper de door ons gekozen koerierdienst. De koper zal in dit geval een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. Op eerste verzoek worden de van toepassing zijnde transporttarieven aan de koper meegedeeld. Al de goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs als ze franco of per koerierdienst worden verzonden. Wij nemen in geen geval enige verantwoordelijkheid op ons, van welke aard ook. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.Indien de levering gebeurt op een ander adres dan dat van de koper gebeurt dit op zijn verantwoordelijkheid.

4.Betalingen
Al onze facturen zijn contant betaalbaar te 2900 Schoten, Vordensteinstraat 111, zelfs wanneer wij op welke wijze ook, laten incasseren. Wij behouden ons het recht voor de goederen terug op de laden of niet te lossen indien de koper weigert te betalen. In geval van faling of staat van onvermogen van de koper hebben wij het recht de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enig ander feit, dat de insolvabiliteit van de koper zou kunnen doen voorzien, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de koper, maar onder voorbehoud voor ons de aldus geleden schade op de koper te verhalen. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 12 % per jaar lopen en een forfaitaire schadevergoeding zal tevens verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van EUR 125,-. Alle inningskosten vallen ten laste van de koper. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij onze eigendom. Het risico van eigendom gaat echter over op de koper vanaf het ogenblik dat de bestelling definitief is.

5.Klachten
Elke klacht/protest moet per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden gericht. Zoniet zullen zowel de levering als de factuur als aanvaard worden beschouwd. Indien de koper welke bewerkingen dan ook heeft uitgevoerd aan de goederen, vervalt elke aansprakelijkheid in onzen hoofde. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar, in rechte of tussen partijen, wordt erkend, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of de vervanging van de betwiste goederen. Elke vorm van gebeurlijke aansprakelijkheid in onzen hoofde voor om het even welke verdere directe of indirecte schade is dan ook uitgesloten. In geen geval kan de koper een eventuele klacht als voorwendsel gebruiken om de betaling van de factuur te verdagen.

6.Waarborgen en herstellingen
Onze waarborg is beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis van schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten. De door ons verleende waarborgen zijn strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor schade voortvloeiend uit een overdreven, verkeerd of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of nalatigheid van de gebruiker van de materialen. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derde worden toevertrouwd ter controle of herstelling of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van ons afkomstig zijn. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van het desbetreffende materiaal. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg is van fouten in de door de koper geleverde software. De daaraan verbonden herstel- en/of vervangingskosten zullen door ons in rekening worden gebracht. De koper dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van alle data/informatie dat een voor hestelling binnengebracht onderdeel bevat, gezien deze data/informatie gedurende de herstelling verloren kan gaan. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van data/informatie.

7.Geschillen
Enkel de rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht van Merksem zijn bevoegd om kennis te nemen van de gedingen en de geschillen tussen partijen. Het Belgische recht is van toepassing.

Algemene Voorwaarden betreffende webhosting/domeinnamen.

Quote

Een computer doet wat je vraagt, niet wat je denkt dat je vraagt.
Parcel Shop Logo 200x150px 35753